Τηλέφωνο

(+30) 2310826040

Αλλάζοντας Χέρια

Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου πραγματεύεται το θέμα
της διακίνησης και της τοποθέτησης των παιδιών, της
μετακίνησης των παιδιών σε «άλλα χέρια», σε πλαίσια
υποδοχής, σε νέα οικογενειακά περιβάλλοντα. Είναι εμ-
πλουτισμένη με το σύγχρονο γίγνεσθαι στον χώρο της
παιδικής προστασίας και ανταποκρίνεται στο αίτημα των
τελευταίων χρόνων.
Μια σειρά από μεταρρυθμιστικές αλλαγές, πέραν της νο-
μοθετικής, θέτουν νέα ζητήματα – ή επικαιροποιούν ζη-
τήματα που είχαν ήδη τεθεί. Τα χρόνια της «κρίσης» έφε-
ραν μεγάλες ανατροπές σε μια δυναμική εξέλιξης, και
στη συνέχεια το «προσφυγικό» ζήτημα έθεσε νέες προ-
κλήσεις στην παιδική προστασία (όπως το θέμα των ασυ-
νόδευτων ανηλίκων και η αντιμετώπισή του). Οι δημόσιες
δυνατότητες έφθιναν μπροστά στην εκρηκτική αύξηση
των αιτημάτων και κορυφωνόταν η παράπλευρη ανάθε-
ση καθηκόντων σε άλλους οργανισμούς «ιδιωτικής» πρω-
τοβουλίας μη κερδοσκοπικούς, μη κυβερνητικούς, φι-
λανθρωπικούς, εκκλησιαστικούς. Όλοι αυτοί οι οργανι-
σμοί παρεμβαίνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό στο σύνθετο
τοπίο της παιδικής προστασίας, γι’ αυτό και κρίθηκε ση-
μαντικό να συζητηθεί η λειτουργία τους, η αξιολόγησή
τους, η θέση τους ως προς τη δημόσια φροντίδα και ο
τρόπος ένταξης τους σε έναν γενικότερο καλά συντονι-
σμένο σχεδιασμό.
Το σύγγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες. Η πρώτη
κρατά αυτούσια την πρώτη έκδοση, διατηρώντας έτσι
και ένα απαραίτητο βάθος χρόνου στον σημερινό προ-
βληματισμό, και αφορά μια διεπιστημονική προσέγγιση
της διακίνησης και της τοποθέτησης των παιδιών. Η δεύ-
τερη ενότητα περιλαμβάνει επιστημονικές προσεγγίσεις
που αναφέρονται στο θέμα της παιδικής προστασίας,
της ανάδοχης φροντίδας και της κοινωνικής εργασίας,
και έχουν προκύψει από εκπαιδευτικές και επιστημονικές
συναντήσεις. Αποτελεί, δηλαδη, μία συνέχεια, αλλά συγ-
χρόνως φιλοδοξεί να προσφέρει και μια νέα προοπτική.
Σ’αυτή την ενότητα και γενικότερα στο εγχείρημα προ-
ετοιμασίας της νέας αυτής έκδοσης, ουσιαστική ήταν η
συμβολή της Θεανώς Καλλινικάκη, Καθηγήτριας του τμή-
ματος Κοινωνικής Εργασίας του Δ.Π.Θ.